Benzin technický 9L

Benzin technický 9L
Cena:
856,50 Kč / ks
( 1 036,36 Kč s DPH)
856,5
Dostupnost: Skladem: 4 ks
Číslo artiklu: 8546246
EAN: 8590198034953Technický benzín určený k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat do benzinových vařičů a lamp! Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy- Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte styku s kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty