FIXINELA WC na rez a vodní kámen, vůně květin 500ml

FIXINELA WC na rez a vodní kámen, vůně květin 500ml
Cena dostupná po přihlášení

Dostupnost: Skladem: > 10 ks
Číslo artiklu: 1189-4
EAN: 8585003911796
Balení: kart = 21 ks


Fixinela na WC mísy 500 ml s příjemnou vůní odstraňuje rez a vodní kámen s extrémní silou. Má dezodorační účinek, ničí bakterie, rozpouští vodní a močový kámen, odstraňuje rez a další usazeniny. Má příjemnou květinovou vůni. Použití: Nanést na WC mísu, nechat působit dle znečištění a poté opláchnout vodou. Složení: 5–15 % kyselina fosforečná, < 5 % aniontový tenzid, zahušťovadlo, barvivo a parfém. Upozornění: Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku! Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Obsah nebezpečných látek 5-15 % kyselina fosforečná, menej ako 5% aniónový tenzid, zahusťovadlo, parfum, farbivo. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty