Mycí prostředek HIT, 5 kg

Mycí prostředek HIT, 5 kg
Cena:
190 Kč / ks
(230 Kč s DPH)
190,4
Dostupnost: Na objednávku
Číslo artiklu: 5141-011-000-00
EAN: 8594004374196


Mycí prostředek HIT, 10 kg
336 Kč
Na objednávku
Mycí prostředek HIT, 5 kg
190 Kč
Na objednávku
Mycí prostředek HIT, 500 g
Mycí prostředek HIT, 500 g
Balení: kart = 20 ks
24 Kč
Na objednávku

Tekutý univerzální čistící prostředek, silně odmašťující schopnosti, na všechny omyvatelné povrchy.Složení : Látky : Produkt je směsí více látek Směsi : Směs povrchově aktivních látek, pomocných látek a vod. Signální slovo (CLP): Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
P101 Je -li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte Brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty